10 đại nguyện của Bồ tát Phổ Hiền

Theo Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Bồ tát Phổ Hiền dạy rằng: nếu ai muốn trọn nên công đức của Phật, thì thời phải tu mười điều hạnh nguyện rộng lớn như sau:

Thành tâm kính lễ các đức Phật

Bồ tát Phổ Hiền dạy rằng chúng ta cần có một lòng thành tâm kính lễ chư Phật mười phương. Điều này là lẽ đương nhiên đối với những người Phật Tử. Chúng ta không chỉ kính lễ chư Phật trong hiện tại và quá khứ, mà còn luôn luôn kính lễ chư Phật trong ba thời: quá khứ, hiện tại và vị lai. Chư Phật hiện tại và vị lai không chỉ là những vị đã thành Phật mà còn là những vị đang tu hạnh, đang hướng thiện, đang cứu độ chúng sinh. Chúng ta không tiếp xúc trực tiếp với các vị Phật hiện đại và tương lai, nhưng khi học và hành theo lời dạy Phật, thì chúng ta đang kính lễ và tôn trọng Chính pháp của các vị Phật đó.

Thỉnh Phật thuyết pháp và trụ ở thế gian

Một trong những điều quan trọng nhất mà Bồ tát Phổ Hiền dạy chúng ta là sự tôn trọng và thỉnh Phật thuyết pháp. Chúng ta cần thường xuyên mời các vị Phật đến giảng dạy, để được nghe Chính pháp và truyền niệm sâu sắc. Thử thách là làm sao chúng ta biết chính xác tâm linh của những người đang tu hạnh, những người có thể giảng dạy và hướng dẫn chúng ta?

Trong hiện thực, chỉ khi các vị thánh nhân viên tịch, các nhà hiền triết qua đời rồi, người đời sau mới nhận ra được và tôn sùng, chiêm bái. Còn khi các vị đó đương thời, tại thế, không có bao nhiêu người thấy được, hiểu được, cảm nhận được sự siêu phàm, sự thanh cao bên trong cái hình tướng thế nhân của các vị đó. Đó là nói về các bậc chân tu thực học, đạo cao đức trọng, còn đối với mọi người khác thì sao?

Quyền uy của các vị thánh nhân và hiền triết

Con người thường tưởng tượng rằng thánh nhân phải là những người có hình tướng đặc biệt, có hào quang tỏa khắp thân, có phép lạ chữa lành bệnh tật, có thần thông đi mây, cưỡi gió, lướt trên mặt nước, hô phong hoán vũ, làm được những chuyện kỳ đặc khác người. Cho nên con người thích chiêm ngưỡng, lễ lạy các vách tường, nóc nhà, gò mối, ụ đất, buồng chuối, cây cao, gốc cây sồi, ngọn cây sao, khe suối, hốc đá, hang sâu, bất cứ chỗ nào có người phao tin rằng có tiên thánh hiện ra nơi đó cứu người giúp đời!. Hoặc là tôn sùng, lễ bái các người có hình tướng đặc biệt, râu tóc xồm xoàm, mười năm chưa tắm, bụi bặm dơ bẩn, móng tay cả tấc, …

===> Trích dẫn từ bài viết gốc không có địa chỉ.